Huawei P20 EML-LX9 | 9.1.0.381(C782E11R1P12T8) 9.0.0 UK