Huawei G630 G630-U10 | C00B127(CUSTC10D001) 4.3 Russia